Överfallslarm

Viktigt med helhetsåtagande vid installation av överfallslarm

När överfallslarm, och andra larm, ska installeras i en butik är det viktigt att butiksägaren söker ett larm där larmoperatören har ett ”helhetsåtagande”. Det skapar ett tryggare och säkrare larm.

Vad är helhetsåtagande för överfallslarm?

Att ett larmbolag har ett helhetsåtagande för exempelvis ett överfallslarm innebär att de kan bistå kunden under alla steg gällande larmet. Oavsett vilken hjälp som önskas är det samma larmbolag som kontaktas. Exempelvis vid:

  • Behovsanalys

En butik som inte har något larm behöver först en översikt över behovet och förslag på vilka olika larmenheter som behövs. Oftast är det en kombination av flera olika larm så som brandlarm,  inbrottslarm och överfallslarm.

  • Installation

Genom att en servicetekniker installerar larmet kommer det ske på ett korrekt sätt och med kameror och larm installerade på rätt ställen. Det är ofta serviceteknikern som avgör exakt var larmen ska monteras.

  • Överföring till larmcentral

När larmet aktiveras sker överföring av bilder och ljud direkt till larmcentralen. Med helhetsåtagande innebär det generellt att företaget har en egen larmcentral och därmed full kontroll på utvecklingen och servicen som ges av dem.

  • Åtgärd vid larm

Den vanligaste åtgärden vid larm är att väktare sänds ut till platsen för att se vad som skett. Beroende på avtal kan väktaren exempelvis återställa larmet, kontrollera ingångar eller gå in i byggnaden för att se om någon tagit sig in.

Vid ett överfallslarm gäller extra snabb utryckning eftersom det är fara för personskada. Larmoperatören kan även välja att även tillkalla polis.

  • Service

Blir det något fel på butikens överfallslarm är det fortfarande samma larmbolag som har ansvar för att åtgärda de eventuella felen.

Vad är alternativet?

Alternativet mot att välja ett larmbolag med helhetslösning är att kombinera tjänster från flera olika företag. Ett överfallslarm köps av ett företag, som i sin tur anlitar ett annat för bevakning och utryckning. Servicen får köpas in separat – eller ordnas på egen hand.

I väldigt många butiker finns överfallslarm och inbrottslarm. Att i detta fall minska säkerheten genom att kombinera egna lösningar är inte rätt väg att gå. Det viktiga är att allt fungerar som det ska och att det finns ett tydligt ansvar för vem som sköter service, underhåll och funktionstester. Här finns det därmed en stor fördel i att välja ett larmbolag med helhetsservice.