Fonder

Om man vill anställa en advisor inom fondförvaltning som ska hjälpa dig och dina fonder kostar det en slant. I den här texten berättar vi om olika sorters avgifter som fonder och en advisor innebär.

Förvaltningsavgift för advisorn

Förvaltningsavgiften ska täcka fondadvisorns kostnader för att bland annat administrera sparandet, informera dig och andra andelsägare, göra analyser av marknader och företag, placera pengarna, depå (förvaringsbanken) samt tillsyn (Finansinspektionen). Avgiften anges som en årlig procentsats och tas ut med 1/365-del varje dag. När du ser avkastningen för din fond är avgifterna alltid bortdragna. Förvaltningsavgiften kan skilja mycket mellan olika fonder. Generellt kan sägas att det är dyrare med aktiefonder än med räntefonder, dyrare med aktivt förvaltade fonder än med indexfonder. Advisorns jobb är mer omfattande i de dyrare alternativen. Prissättningen sker på en fri marknad precis som för andra varor och tjänster. Vid val av räntefonder kan det vara särskilt viktigt att ta hänsyn till avgiften för advisorn eftersom avkastningen oftast inte skiljer så mycket mellan olika räntefonder.

Årlig avgift och totala kostnader

Årlig avgift utgörs av förvaltningsavgiften samt övriga kostnader som tas ur fonden. De övriga kostnaderna kan till exempel vara kostnader för de ingående fonderna i en fond-i-fond. Det årlig avgift inte inkluderar är kostnader för köp och försäljning av aktier och räntepapper i fonden eller om fonden har en prestationsbaserad avgift. Den prestationsbaserade avgiften går direkt till advisorn. För svenska fonder är skillnaden mellan årlig avgift och förvaltningsavgift generellt sett mycket liten. För utländska fonder kan det vara en större skillnad mellan måtten. Det beror på att förvaltningsavgiften för utländska fonder vanligtvis inte omfattar lika många kostnader som för de Sverigeregistrerade. För utländska fonder kan kostnaden för advisorns tjänster, exempelvis kostnader för förvaring, administration samt värdering och revision vara sådana som ingår i årlig avgift men inte alltid i fondens förvaltningsavgift.

Om du sparar direkt hos ett fondbolag får du ett årsbesked från fondbolaget där du kan se totalkostnaden i kronor som du betalt för ditt fondsparande under föregående år. Här ingår de kostnader som täcks in i förvaltningsavgift och årlig avgift även courtage, det vill säga de avgifter som fonden betalar till aktiemäklarna när aktier köps och säljs i fonden. Totalkostnaden används bara i Sverige.

I exempelvis premiepensionssparandet och fondsparandet via tjänstepension är det vanligt med rabatter på fondavgifterna. Rabatterna kan ges tack vare stordriftsfördelar och att myndigheten eller pensionsbolagen hanterar distribution och kontakt med spararna.

Vill du veta mer, ta kontakt med Advisor och be dem hjälpa dig komma igång.