Fonder

Om man vill anställa en advisor inom fondförvaltning som ska hjälpa dig och dina fonder kostar det en slant. I den här texten berättar vi om olika sorters avgifter som fonder och en advisor innebär.

Förvaltningsavgift för advisorn

Förvaltningsavgiften ska täcka fondadvisorns kostnader för att bland annat administrera sparandet, informera dig och andra andelsägare, göra analyser av marknader och företag, placera pengarna, depå (förvaringsbanken) samt tillsyn (Finansinspektionen). Avgiften anges som en årlig procentsats och tas ut med 1/365-del varje dag. När du ser avkastningen för din fond är avgifterna alltid bortdragna. Förvaltningsavgiften kan skilja mycket mellan olika fonder. Generellt kan sägas att det är dyrare med aktiefonder än med räntefonder, dyrare med aktivt förvaltade fonder än med indexfonder. Advisorns jobb är mer omfattande i de dyrare alternativen. Prissättningen sker på en fri marknad precis som för andra varor och tjänster. Vid val av räntefonder kan det vara särskilt viktigt att ta hänsyn till avgiften för advisorn eftersom avkastningen oftast inte skiljer så mycket mellan olika räntefonder.

Årlig avgift och totala kostnader

Årlig avgift utgörs av förvaltningsavgiften samt övriga kostnader som tas ur fonden. De övriga kostnaderna kan till exempel vara kostnader för de ingående fonderna i en fond-i-fond. Det årlig avgift inte inkluderar är kostnader för köp och försäljning av aktier och räntepapper i fonden eller om fonden har en prestationsbaserad avgift. Den prestationsbaserade avgiften går direkt till advisorn. För svenska fonder är skillnaden mellan årlig avgift och förvaltningsavgift generellt sett mycket liten. För utländska fonder kan det vara en större skillnad mellan måtten. Det beror på att förvaltningsavgiften för utländska fonder vanligtvis inte omfattar lika många kostnader som för de Sverigeregistrerade. För utländska fonder kan kostnaden för advisorns tjänster, exempelvis kostnader för förvaring, administration samt värdering och revision vara sådana som ingår i årlig avgift men inte alltid i fondens förvaltningsavgift.

Om du sparar direkt hos ett fondbolag får du ett årsbesked från fondbolaget där du kan se totalkostnaden i kronor som du betalt för ditt fondsparande under föregående år. Här ingår de kostnader som täcks in i förvaltningsavgift och årlig avgift även courtage, det vill säga de avgifter som fonden betalar till aktiemäklarna när aktier köps och säljs i fonden. Totalkostnaden används bara i Sverige.

I exempelvis premiepensionssparandet och fondsparandet via tjänstepension är det vanligt med rabatter på fondavgifterna. Rabatterna kan ges tack vare stordriftsfördelar och att myndigheten eller pensionsbolagen hanterar distribution och kontakt med spararna.

Vill du veta mer, ta kontakt med Advisor och be dem hjälpa dig komma igång.

 

Fonder

Det är svårt att föreställa sig en värld där oljan inte är en viktig del av den globala ekonomin. Flera industrier är beroende av den och vissa länder är villiga att starta krig över det svarta guldet. Olja har även stor roll i PPM fonder och förvaltning av kapital. Advisor fondförvaltning har utmärkt sig med sina fonder som haft bra avkastning. Flera andrar förekommer också om man tittar på investeringar i råvaror. I tusentals år har vi människor bränt olja och använt den som smörjmedel, men det var inte förrän då bilindustrin för snart 100 år sedan började ta fart som oljan fick sin centrala roll i ekonomin. Vårt beroende av olja beror delvis på att en hel rad olika kemikalier och material härstammar från den, bland annat plast. Många av dessa produkter skulle dock kunna tillverkas syntetiskt. Det största beroendet är oljan som ett flytande bränsle. Oljan är enklare att transportera än andra mer hållbara och renare energikällor. Därför har den lyckats behålla sin position som en väldigt viktig råvara.

OPEC står för Organization of Petroleum Exporting Countries och är en internationell organisation som består av tretton olika oljenationer. Flera av aktörerna på oljemarknaden är fortfarande tveksamt inställda till att OPEC ska kunna nå en uppgörelse om att minska produktionen. Oljepriset förväntas ligga kvar på ungefär den historiskt låga nivå där den idag ligger om inte OPEC lyckas komma överens om att verkställa det beslut om att minska produktionen, som fattades i september i Alger. Den 30 november ska OPEC på nytt sammanträda, denna gång i Wien. Saudiarabien har signalerat att de är positiva inför mötet men om organisationens länder kommer att kunna strypa oljeproduktionen är ännu oklart.

Advisor hjälper dig till en bättre avkastning

Det är inte särskilt vanligt att gemene man handlar med olja och andra råvaruterminer men desto fler ägnar sig åt fondsparande. Advisor är ett fondbolag som främst riktar sig mot dig som är intresserad av att få en högkvalitativ PPM- och/eller fondförvaltning. Bolaget grundades år 1997 och har sedan dess kunnat ge en avkastning som är över marknadens genomsnitt, vilket sker genom både en flexibel och långsiktig strategi. Och just långsiktigt sparande är Advisors specialitet och främst inom pensionsförvaltningen. Om du upplever att du vill överlämna ditt sparande till en professionell fondförvaltare, till exempel på grund av att det finns cirka 800 olika PPM-fonder att välja mellan, då är Advisor något för dig!

Bolaget kan då erbjuda en komplett tjänst där du kan få hjälp med allt från analyser av vilka fonder som ska ingå i din portfölj till själva fondbytet. En del av kapitalet placeras i deras egna fond, Advisor Världen, och resterande kapital placeras i andra fonder. Genom att placeringen av visst kapital sker i den egna fonden, har Advisor möjligheten att snabbt agera vid förändringar samtidigt som de andra fonderna kan få en mer långsiktig tillväxt. Denna typ av strategi tillsammans med Advisors kompetenta medarbetare kommer kunna hjälpa dig till att få en bra avkastning i ditt pensionssparande.

OPEC-länderna kommer inte överens

Priset på råolja har sedan överenskommelsen sjunkit med närmare 17 procent på grund av tvivel kring huruvida den kommer att förverkligas eller ej. Organisationens tre största medlemmar – Saudiarabien, Irak och Iran är fortfarande inte överens om hur nedskärningarna ska fördelas. Irak påstår sig producera ungefär 200 000 tunnor per dag mer än OPEC:s överenskommelse tillåter. Landets oljeminister ville också under mötet i Alger att Irak skulle undantas från nedskärningarna.

Överenskommelsen som länderna inom OPEC har gjort är att produktionen ska ligga på mellan 32,5 och 33 miljoner tunnor om dagen. Under oktober månad pumpade dock medlemsländerna tillsammans ut över 34 miljoner tunnor per dag. Iran, Libien och Nigeria förhandlade sig i Alger till undantag från nedskärningarna. Detta för att kunna återhämta den produktion de tidigare förlorat på grund av sanktioner och säkerhetsproblem. Med dessa tre länder undantagna från nedskärningarna och Iraks ovilja att skära ner på sin oljeproduktion, återstår allt färre medlemsländer att dela på de nedskärningar som kan uppgå till så mycket som 1,5 miljoner tunnor per dag.

Bedömare tror inte att varken Saudiarabien eller andra länder är villiga att dela denna nedskärning på ett fåtal länder. För att OPEC ska nå den överenskomna nedskärningen kommer det förmodligen att krävas medlemsländerna kommer överens om att fördela nedskärningarna på ett jämnare sätt mellan sig.

Priset på olja förväntas stiga igen

Överskottet på olja har nu hållit nere oljepriserna under ett års tid och det finns idag inga tecken på att produktionen kommer att öka nästa år, enligt det brittiska fondförvaltningsbolaget Andurand Capital Management. Saudiarabien, som är den största producenten av olja inom OPEC, vill få till stånd en överenskommelse vid mötet i Wien i slutet av månaden för att frysa produktionen och öka priset på olja med närmare 10 procent mot slutet av året. Bedömare tror att oljepriset sakta kommer att öka även utan en överenskommelse, med ungefär 10 procent inom en snart framtid och närmare 30 procent mot slutet av nästa år.

Oljeproduktionen närmar sig sin kulm

Tillgång och efterfrågan på oljemarknaden är generellt sett i balans. Efterfrågan på olja ökar i såväl Kina som Europa och Nordamerika, men på grund av de enorma mängder olja som finns lagrad kommer det ta lång tid att få ner tillgången. En minskad tillgång skulle både leda till ett högre oljepris och att OPEC-länderna inte längre behöver enas om nedskärningar i oljeproduktionen. Den globala oljeproduktionen tros kulminera någon gång under slutet av 2030-talet eller början av 2040-talet.

Stora oljefyndigheter i Texas

Samtidigt som OPEC-länderna har svårt att verkställa de beslut kring nedskärningar av oljeproduktionen som organisationen har fattat, har man i öknen i västra Texas funnit oljefyndigheter motsvarande 900 miljarder dollar. USA är inte medlem i OPEC och har inga planer på att strypa tillgången på olja. I en liten del av det gigantiska oljefältet Permian Basin fann man nyligen motsvarande 20 miljarder tunnor av det svarta guldet.

Det rör sig om den enskilt största fyndigheten med okonventionell olja någonsin i USA och värdet på den uppskattas alltså till närmare 900 miljarder dollar. Fältet tros i sin helhet kunna innehålla så mycket som 75 miljarder tunnor skifferolja, vilket i sådana fall skulle göra det till det näst största i världen efter Ghawarfältet i Saudiarabien. Fyndet visar att det kan finnas ytterligare flera miljarder tunnor olja att finna även på oljefält där olja motsvarande miljardtals tunnor redan har pumpats upp ur marken.